دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

مطالبات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

1396-مطالبات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تعیین سطح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارت دانشجویی زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

MOCK TEST

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

READING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

WRITING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

MOCK TEST

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

داستان نویسی مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

داستان نویسی پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

داستان نویسی پیشرفته(2)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره مهاجرت

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس خصوصی

Private class

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

English file 1 کتاب

english file 1 book

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

workshop

workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

English file 2

English file 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

English file 1

English file 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

first firends

first firends

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب american file 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب American eng 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

American file 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

American file 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 3

Ielts path 3 کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 3A

Ielts path3A کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتابخوانی انگلیسی

ketabkhani

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 2

Ielts path 2 کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 2B

Ielts path 2B کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 2A

Ielts path 2A کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 1B

Ielts path 1B کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 1A

Ielts path 1A کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Ielts path 2

Ielts path 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب Ielts path 1

Ielts path 1 کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب writing IELTS

writing ielts

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب SPEAK IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Path 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

اجاره مکان

ejare

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اجاره مکان

ejare

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه رویش مهر و اندیشه