دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

نشست اصفهان معاصر (پلازا)

نشست اصفهان معاصر (پلازا)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افتتاحیه اتاق سینما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه study 2020

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویزای رجینال استرالیا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار کد 190

وبینار کد 190

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

sop

کارگاه sop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعیین سطح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

1396-مطالبات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مطالبات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

از اصفهان تا اسپانیا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 TEST

B2 TEST

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تصحیح رایتینگ 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تصحیح رایتینگ 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

همایش مهاجرت کانادا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F 6A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter A&B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

F&F5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange Intro A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 2 Intensive

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchnage 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange intro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange Intro A&B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAK Now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کارت دانشجویی زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Interchange 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

ایده پردازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

writing online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

reading online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

listning online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

speaking online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

cue cards online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

pre basic online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 29

جزئیات دوره و ثبت نام

pre 1 online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 29

جزئیات دوره و ثبت نام

pre 2 online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

pre 3 online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

pre 4 online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

vocab online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammer Advanced online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

grammer Basic online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

speaking 1 online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

speaking 2 online

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

نمایش فیلم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جا به جایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

4Skills IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

B1 TEST

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

speaking W 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

speaking W 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Toch Stone 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

MOCK TEST

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Vocab

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

Free-Discussion

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE BSK

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 29

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 29

جزئیات دوره و ثبت نام

MOCK TEST

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

GRAMMAR BSK

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

LISTENING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

READING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

WRITING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

SPEAKING

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

GRAMMAR ADV

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

100CUE CARDS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

LISTENING WORKSHOP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

یکشنبه های ایتالیایی

یکشنبه های ایتالیایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Pregetto B2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Progetto B2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Progetto B2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

progetto A1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

progetto B2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Proggetto A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

Progetto B1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

Pregetto B1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ -3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

C1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

C1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

C1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

c2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Test Daf 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Test Daf 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ -1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ -2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

لاله عباسی 98

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتابخانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

درس گفتارهای تاریخ معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

یادبود

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

امرعادی و روزمره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

رونمایی کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نمایشنامه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

داستان نویسی مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

داستان نویسی پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مهرانه

مهرانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گل نوشت 98

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکوداشت اصفهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جشن یلدا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حوالی

حوالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

واکاوی انتقادی رابطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جمعه های نمایشنامه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

چارسوق معماری،شهرو مردم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بیهقی خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ذن و عکاسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فلسفه برای همه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شعر امروز ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

زیبایی شناسی هنر پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

سوفی خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زیستن با نمایش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

شب های داستان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معرفی کتاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

شاهین شهر گردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مشاهده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتابخوانی نوجوان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی نوجوانان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بیهقی خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شاهنامه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

یک نظریه یک نویسنده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حافظ خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شبهای عکس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شعرخوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فلسفه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقد فیلم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویراستاری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی ریشه های عرفان در ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

راوی:شهر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خوانش اصفهان معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جشن خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناخت دوربین و مبانی عکاسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ترجمه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

نمایش فیلم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بزرگداشت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دوشنبه های داستانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گپ و گفت فلسفه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گپ و گفت کتابداران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بحث هایدگر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شب یلدا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی شعر فروغ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زیبایی شناسی هنر مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

مکتب های ادبی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

هستی شناسی مولانا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی تطبیقی ادبیات ایران و غرب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

بزرگداشت فردوسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نشست نقدو بررسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جشنواره گل لاله عباسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 93

جزئیات دوره و ثبت نام

جستار نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

شبانه های شعر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ادبیات معاصر غرب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

همایش(راوی:شهر من)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

داستان نویسی پیشرفته(2)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نظریه های نقد ادبی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

رمان نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فلسفه تحلیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ادبیات اجتماعی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مطالعات فرهنگی پسا ساختارگرایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی و تحلیل زیست و آثار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پخش فیلم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه نمایشنامه نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تعریف داستان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دوشنبه داستان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

افتتاحیه اتاق سینما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زنگ شعر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

زندگی روزمره و انتخاب های محیط زیستی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

استرداد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دنیای مترجم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلمنامه نویسی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگردانی مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره مهاجرت

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس خصوصی

Private class

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب american file 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کتاب American eng 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

American file 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

American file 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Path 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیاوش خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

فروش کتاب

book sales

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Duolingo

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه رویش مهر و اندیشه